Keyword

Risk, bank, mortgage loan, variable and fixed interest rate

Abstract

          The main purpose of the study is to present the characteristics of risk associated with the lending policies of banks, with particular focus on mortgage loans in Poland. Risk is concomitant with any economic activity, regardless of the sector in which it is conducted. It is also an unavoidable element in the banking sector and its lending activities, including granting mortgage loans. The study contain an analysis of the current situation of the mortgage loan sector, which is largely based on variable interest rates. It is one of the main potential sources of system risk in the banking sector in Poland.  It also demonstrates the opportunities for a wider introduction of fixed-rate mortgage loans onto the Polish market. Fixed-rate mortgage loans have benefits for both the client and the bank. Increasing the number of fixed-rate loans would strengthen the Polish banking sector while also providing greater stability and security to borrowers.


Full Text : PDF

References
 1. Altman E., Caonette J., Narayaanan P., Credit Risk Measurement and Management, “Journal of Finance”  1997, no. 31.
 2.  Dylewski M. ed., Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego (Risk in Finance and Banking in an Economic Crisis), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, No. 29, Poznań 2010.
 3. Gąsowska A., Bankowość hipoteczna (Mortgage Banking), Poltext, Warsaw 2000.
 4. Głuchowski J. ed., Leksykon bankowy (Banking Lexicon), Edytor S.A., Warsaw 1994.
 5. Gwizdała J.,Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego (Credit Risk in the Activities of a Commercial Bank), Wydawnictwo Uniwersytetu, Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 6. Juszczyk J., Kredyt bankowy jako źródło finansowania (Bank Loans as a Source Financing), Buchalter, 1997.
 7. Kosiński B., Ekonomika banku komercyjnego (The Economics of a Commercial Bank), Poltext, Warszawa 1993.
 8.  Kulpa W., Operational Risk Management in a Bank, University of Rzeszów   Publishing Office, Rzeszów 2015.
 9. Magdoń A., Adekwatność kapitałowa banku komercyjnego (The Capital Adequacy of a Commercial Bank). Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB,  ed. Rev. Jan Walkusz, Marzena Krupa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
 10. Magdoń A., Wpływ regulacji Bazylea III na sektor banków spółdzielczych w Polsce (The Impact of the Third Basel Accord on the Cooperative Banking Sector in Poland),  Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Vol. 7 (43) – 2015.
 11. Pastuszka A. , Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie No. 18,2015.
 12. Pilcicka A., 2016, Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej w polskich realiach (Fixed-rate Mortgage Loans in the Polish reality), [Online] from: https://alebank.pl/kredyty-hipoteczne-o-stalej-stopie-procentowej-w-polskich-realiach/ accessed on 15-07-2017
 13. Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, the Basel
 14.              Committee on Banking Supervision, January 2001.
 15. Ramotowski J., 2017, Zmniejszenie ryzyka kredytowego musi mieć swoją cenę  (Reducing Credit Risk Must Have a Price) [Online] from
 16.  https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/zmniejszenie-ryzyka-kredytowego-musi-miec-swoja-cene/, accessed on 12-07-2017
 17. Turlej J., Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem
 18.             kredytowym banku (A Bank’s Lending Policy as an Instrument of Managing Credit Risk), „Bank i Kredyt” (Bank and Loan), 1996, No. 7-8.
 19. Żółtowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce – w kontekście NUK (Basel II) (Banking Risk Management in Practice - in the context of Basel II), CeDeWu, Warsaw 2007.